Všeobecné obchodní podmínky

Aplikace ONE-KEY™ a web platformy řízení inventáře
Smluvní podmínky

Obsah

  1. Předmět
  2. Bezplatné poskytování
  3. Funkce aplikace ONE-KEY™
  4. Práva na používání
  5. Vaše povinnosti
  6. Ochrana údajů
  7. Nároky v případě vad / záruka
  8. Omezení odpovědnosti
  9. Vaše povinnost poskytnout odškodnění
  10. Další ustanovení

 

1.   Předmět

1.1  Předmět této smlouvy.

Tyto smluvní podmínky aplikace ONE-KEY™ (dále jen „smlouva“) upravují právní vztah mezi společností Milwaukee Electric Tool Corporation (také jako „my“ nebo „náš“) a uživateli mobilní aplikace „ONE-KEY™“, pokud jde o poskytování a používání mobilní aplikace „ONE-KEY™“ (dále jen „aplikace ONE-KEY™“) a/nebo webu platformy řízení inventáře (dále jen „platforma řízení inventáře“), včetně veškerých budoucích aktualizací této aplikace a platformy.

1.2   Uzavření smlouvy.

Tuto smlouvu s námi uzavíráte jejím přijetím při zakládání účtu ONE-KEY™.

1.3  Dostupnost smlouvy.

Text této smlouvy je k dispozici a můžete si jej stáhnout na http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/terms-and-conditions/.

2.   Bezplatné poskytování

2.1  Bez poplatků.

Aktuální verze aplikace ONE-KEY™ a platformy řízení inventáře vám poskytujeme zdarma.

2.2  Telekomunikační náklady.

Použití určitých funkcí aplikace ONE-KEY™ vyžaduje, aby zařízení (např. smartphone), na němž je aplikace ONE-KEY™ nainstalována (dále jen „zařízení“), bylo připojeno k internetu. To může vést k nákladům na přenos dat dle vaší smlouvy se síťovým operátorem. Tyto náklady nesete vy.

3.   Funkce aplikace ONE-KEY™

3.1  Funkce.

Aplikace ONE-KEY™ poskytuje funkce pro správu nástrojů (viz bod 3.2), řízení inventáře (viz bod 3.3) a vykazování nástroje (viz bod 3.4) v souvislosti s určitými nástroji a vybavením MILWAUKEE™, které lze používat s aplikací ONE-KEY™ (dále jen „nástroj ONE-KEY™“).

3.2  Správa nástrojů.

Aplikace ONE-KEY™ umožňuje nastavit určité parametry nástrojů ONE-KEY™, například rychlost nebo otáčky vrtačky. Příkazy se do aplikace ONE-KEY™ zasílají ze zařízení bezdrátovým připojením Bluetooth. V příručce konkrétního nástroje naleznete, zda a do jaké míry lze nástroj použít s aplikací ONE-KEY™. Funkci správy nástroje aplikace ONE-KEY™ lze používat jako samostatnou funkci, tj. bez používání funkce řízení inventáře nebo vykazování nástroje.

3.3  Inventární systém:

Aplikace ONE-KEY™ a platforma řízení inventáře obsahují funkce řízení inventáře i) k vytváření inventáře nástrojů ONE-KEY™ a nástrojů jiných výrobců a ii) ke shromažďování a správě informací o používání těchto nástrojů a vytváření příslušných výkazů. Tyto funkce poskytuje aplikace ONE-KEY™, ale některé funkce mohou být k dispozici pouze ve spojení s platformou řízení inventáře.  Používáte-li funkce řízení inventáře, aplikace ONE-KEY™ bude ze zaregistrovaných nástrojů ONE-KEY™ prostřednictvím rozhraní Bluetooth automaticky shromažďovat určité údaje (např. sériové číslo, historii používání), tyto údaje ukládat a přes internetové připojení zařízení (je-li k dispozici) je zasílat na server platformy řízení inventáře (dále jen „server ONE-KEY™“).

Vyhrazujeme si právo připojení aplikace ONE-KEY™ k serveru ONE-KEY™ kdykoli zrušit a neposkytujeme konkrétní záruku dostupnosti serveru ONE-KEY™.

3.4  Vykazování nástroje.

Aplikace ONE-KEY™ může shromažďovat informace o konkrétním nástroji ONE-KEY™ a jeho používání (dále jen „údaje o nástroji“) a poskytovat příslušné výkazy (případně ve spojení s platformou řízení inventáře) a upozornění na doporučenou údržbu.

3.5  Online registrace.

Pro používání aplikace ONE-KEY™ si musíte vytvořit online účet (dále jen „účet ONE-KEY™“). Tato registrace vyžaduje připojení k internetu a lze ji provést v aplikaci ONE-KEY™. Chcete-li používat aplikaci ONE-KEY™ ve spojení s konkrétním nástrojem ONE-KEY™, musíte si tento nástroj (ID) se svým účtem ONE-KEY™ propojit. Při vytváření účtu budou vaše osobní údaje zpracovány dle našich zásad ochrany osobních údajů, které naleznete zde: http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/privacy-policy/. Kopie našich zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici v části Settings (Nastavení).

3.6  Požadavky na systém.

Abyste mohli aplikaci ONE-KEY™ používat, vaše zařízení musí splňovat určité požadavky na hardware a software (např. verze operačního systému atd.).

3.7  Aktualizace.

Aplikaci ONE-KEY™ můžeme čas od času aktualizovat. To zahrnuje i opravy chyb. Může být rovněž nutné nainstalovat aktualizaci, aby byla zajištěna interoperabilita aplikace ONE-KEY™ s budoucími verzemi platformy řízení inventáře nebo budoucími nástroji ONE-KEY™. Proto důrazně doporučujeme aktualizace instalovat. Tato smlouva nám nezakládá povinnost poskytovat jakékoli aktualizace či aktualizace s konkrétní funkcí. Tím nejsou dotčena vaše zákonná práva.

3.8  Přístup k webům, obsahu a službám třetích osob.

V případech, kdy máte prostřednictvím aplikace ONE-KEY™ přístup k webům, obsahu a službám třetích osob (dále jen „externí služby“), tyto externí služby se řídí příslušnými zásadami ochrany osobních údajů a smluvními podmínkami těchto třetích osob.

4.   Práva na používání

4.1  Právo na používání.

Bezplatně vám udělujeme nevýhradní (prosté), nepřevoditelné a nesublicencovatelné, celosvětové a trvalé právo na provoz aplikace ONE-KEY™ na vašem zařízení a její používání pro vaše pracovní účely.

4.2  Úpravy a dekompilace.

Aplikaci ONE-KEY™ nesmíte překládat, přizpůsobovat, měnit její uspořádání ani ji jinak upravovat. Aplikaci ONE-KEY™ smíte dekompilovat či zpětně analyzovat, ale pouze v rozsahu povoleném § 69e německého autorského zákona [Urhebergesetz] a pouze pokud jsme vám v přiměřené lhůtě od vaší písemné žádosti neposkytli data či informace nutné k zajištění interoperability aplikace ONE-KEY™ s jiným softwarem.

4.3  Zákaz poskytování třetím osobám.

Aplikaci ONE-KEY™ ani žádnou její část nesmíte pronajmout, půjčit, prodat, sublicencovat, postoupit, distribuovat, zveřejnit, převést ani jinak zpřístupnit žádné třetí osobě, a to včetně zpřístupnění aplikace na síti, kde by k ní mohlo mít v danou chvíli přístup více než jedno zařízení.

4.4  Neudělení práv ke zdrojovému kódu.

Nejsou vám udělena žádná práva ke zdrojovému kódu aplikace ONE-KEY™.

4.5  Výhrada práv.

Není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, veškerá práva k aplikaci ONE-KEY™, zejména autorská práva a práva na vynálezy a k vynálezům a další práva k duševnímu vlastnictví zůstávají ve vztahu mezi vámi a námi výhradně nám.

4.6  Návrhy.

V případech, kdy poskytnete nápady nebo návrhy k aplikaci ONE-KEY™, jsme oprávněni je bezplatně používat pro účely vývoje, zlepšování a prodeje našich produktů a služeb.

5.   Vaše povinnosti

5.1  Používání údajů o nástroji.

Informace poskytované aplikací ONE-KEY™ ohledně nástroje ONE-KEY™ nebo jeho používání (např. sestavy krimpování) (dále jen „údaje o nástroji“) smíte používat pouze pro obecné informační účely. V situacích, kdy by nesprávné údaje o nástroji způsobily finanční škodu nebo někomu způsobily škody na životě, těle či zdraví, jste povinni ověřit správnost těchto údajů.

5.2  Příručka.

Před použitím aplikace ONE-KEY™ si přečtěte příručku, kterou jsme vám poskytli, zejména bezpečnostní upozornění. Aplikaci ONE-KEY™ jste povinni používat striktně v souladu s těmito informacemi.

5.3  Zákonné použití.

Aplikaci ONE-KEY™ jste povinni používat v souladu s veškerými příslušnými zákony a předpisy. Používáním aplikace ONE-KEY™ nesmíte porušovat žádná práva třetích osob (např. práva průmyslového vlastnictví, autorská práva, osobnostní práva či majetek).

5.4  Ochrana osobních údajů.

Údaje o nástroji mohou obsahovat osobní údaje týkající se vás nebo jiné osoby, která nástroj ONE-KEY™ používá. Pokud jste například pověřili zaměstnance používáním nástroje ONE-KEY™, měli byste potenciálně uvést osobní údaje tohoto zaměstnance, místo, kde se nachází, a jeho vzorce výkonnosti či práce při práci s nástrojem. Je vaší odpovědností v tomto ohledu dodržovat všechny příslušné předpisy o ochraně osobních údajů a všechny zaměstnance nebo třetí osoby, kteří nástroj ONE-KEY™ používají, předem informovat o shromažďování jejich osobních údajů tímto způsobem a v rámci údajů o nástroji. Máte-li jakékoli další dotazy ohledně toho, jak můžeme vaše osobní údaje používat, směřujte je na naše zásady ochrany osobních údajů, které naleznete na http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/privacy-policy/. Kopie našich zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici v části Settings (Nastavení). Neneseme žádnou odpovědnost za žádné nároky vznesené vůči vám (či nám) jakoukoli třetí osobou používající nástroj ONE-KEY™ v souvislosti s jakýmkoli porušením příslušných předpisů o ochraně osobních údajů.

5.5  Přihlašovací údaje k účtu.

Přihlašovací údaje k účtu ONE-KEY™ jste povinni zachovávat v důvěrnosti a své heslo nesmíte poskytnout jiným osobám ani nesmíte jiným osobám umožnit či dát přístup k vašemu účtu ONE-KEY™.

5.6  Používání s nástroji ONE-KEY™.

Aplikaci ONE-KEY™ jste povinni používat výhradně ve spojení s nástroji ONE-KEY™ a platformou řízení inventáře. Tím není dotčeno vaše právo spravovat v inventárním systému nástroje jiných výrobců. Aplikaci ONE-KEY™ nebudete používat ve spojení s nástroji ONE-KEY™ jiných výrobců, pokud jste neobdrželi souhlas oprávněného vlastníka příslušného nástroje.

5.7  Prodej, pronájem, převod.

Aplikaci ONE-KEY™ nesmíte prodávat, pronajímat ani jinak zpřístupňovat třetím osobám.

6.   Ochrana údajů

6.1  Zásady ochrany osobních údajů.

Když používáte aplikaci ONE-KEY™, shromažďujeme a používáme osobní údaje, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů na http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/privacy-policy/. Kopie našich zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici v části Settings (Nastavení).

6.2  Marketingová sdělení.

Vaše osobní údaje budeme používat pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. To zahrnuje i to, že vám my nebo vybrané třetí osoby mohou zasílat marketingová sdělení, pokud jste nám k tomu dali souhlas. Svůj souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete na e-mailu data.privacy@TTI-EMEA.com nebo změníte své preference v části Settings (Nastavení) v aplikaci nebo na webu ONE-KEY™.   

6.3  Odpovědnost.

Pokud v aplikaci ONE-KEY™ shromažďujete, zpracováváte nebo používáte osobní údaje druhých osob (např. v případě používání nástrojů ONE-KEY™ vašimi zaměstnanci), jste odpovědní za dodržování příslušných zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů (jak je podrobněji stanoveno v bodu 5.4).

7.   Nároky v případě vad / záruka

7.1  Vyloučení odpovědnosti.

Veškeré nároky (včetně nároku na opravu) v případě věcných a právních vad aplikace ONE-KEY™ (dále jen „vady“), zejména záruka za přesnost, absenci chyb, neexistenci práv na ochranu třetích osob a autorských práv, úplnosti či použitelnosti, jsou vyloučeny. Výjimkou jsou případy podvodného zatajení vady (viz § 523 a 524 německého občanského zákoníku, dále jen „BGB“).

7.2  Nároky na náhradu škody.

Nemáte žádný nárok na náhradu škody způsobené aplikací ONE-KEY™ kromě případů, kdy jsme podvodně zatajili vadu (viz § 523 a 524 BGB).

8.   Omezení odpovědnosti

8.1  Použitelnost.

Naše odpovědnost za vady aplikace ONE-KEY™ je omezena dle článku 7 této smlouvy. Jinak je naše odpovědnost omezena dle tohoto článku 8.

8.2   Omezení v určitých případech.

Neseme odpovědnost za škody, pokud

a)  byly způsobeny naším úmyslem nebo hrubou nedbalostí; nebo

b)  byly způsobeny naší lehkou nedbalostí a podstatným porušením povinností, které ohrožuje dosažení účelu této smlouvy, nebo byly způsobeny neplněním povinností, jejichž plnění je nezbytným předpokladem řádného plnění této smlouvy a na jejichž dodržování se můžete spoléhat (podstatné povinnosti).

Jakákoli naše další odpovědnost je vyloučena bez ohledu na svůj právní základ. Výjimkou jsou případy, kdy neseme odpovědnost za škody na životě, těle nebo zdraví osoby kvůli výslovnému předpokladu záruky kvality, podvodně zatajené vadě nebo kvůli nárokům dle německého zákona o odpovědnosti za vadné výrobky.

8.3  Omezení výše odpovědnosti.

V případě bodu 8.2 odst. b) (porušení podstatných povinností z lehké nedbalosti) je naše odpovědnost omezena na výši obvyklé předvídatelné škody u tohoto typu smlouvy.

8.4  Další omezení.

S ohledem na to, že aplikaci ONE-KEY™ poskytujeme zdarma, je naše odpovědnost dále omezena na škody způsobené naším úmyslem a hrubou nedbalostí a odpovědnost za škody způsobené lehkou nedbalostí je vyloučena, jak je uvedeno v § 521 BGB.

8.5  Zaměstnanci a statutární orgány.

Omezení odpovědnosti v této smlouvě se vztahuje i na vaše nároky vůči našim zaměstnancům a statutárním orgánům.

9.   Vaše povinnost poskytnout odškodnění

9.1  Povinnost poskytnout odškodnění

Vznesou-li třetí osoby (včetně orgánů veřejné správy) vůči nám nároky nebo namítají-li porušení svých práv na základě tvrzení, že jste porušili tuto smlouvu, zejména její bod 5, platí následující: Okamžitě nám poskytnete odškodnění za ztráty, náklady, pokuty či škody, které nám kvůli těmto nárokům vznikly, poskytnete nám přiměřenou podporu při právní obraně a uhradíte nám veškeré náklady na tuto obranu (včetně poplatků za právní zastoupení).

9.2  Předpoklady pro povinnost odškodnění.

Povinnost poskytnout odškodnění dle bodu 9.1 této smlouvy vyžaduje, abychom vás okamžitě písemně informovali, že byl takovýto nárok vznesen, abychom neposkytovali žádné potvrzení ani rovnocenné prohlášení a abychom vám umožnili – na vaše náklady – vést veškerá soudní i mimosoudní řízení a/nebo jednání, pokud jde o tyto nároky, jestliže to připouštějí příslušné předpisy a v rozsahu jimi povoleném. Pokud tyto požadavky nesplníme, vaše povinnost poskytnout odškodnění se odpovídajícím způsobem omezí. Tím nejsou dotčeny naše nároky, které máme ze zákona (např. na náhradu škody).

9.3  Spotřebitel.

Tento článek 9 se nepoužije, jestliže jste fyzická osoba, která tuto smlouvu uzavřela pro účely, které nelze převážně připsat vaší obchodní ani nezávislé profesní činnosti (viz § 13 BGB) (dále jen „spotřebitel“).

10.   Další ustanovení

10.1  Rozhodné právo.

Tato smlouva se řídí výhradně zákony státu Wisconsin, USA, a má být v souladu s nimi vykládána. Použití Úmluvy OSN o smlouvách mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučeno. Pokud jste spotřebitelem, výše uvedená doložka o volbě práva se na vás vztahuje, pouze pokud vás tím nezbavuje příslušných povinně uplatňovaných zákonů o ochraně spotřebitele v zemi, kde máte v době instalace aplikace ONE-KEY™ obvyklé bydliště.

10.2  Výklad.

Výrazy v této smlouvě je nutno vykládat v souladu s koncepcí německého práva.

10.3  Místní příslušnost.

Jste-li obchodníkem, místní příslušnost určuje výhradně naše sídlo; máme ale nárok s vámi vést spor v místě vašeho sídla.

10.4  Oddělitelnost.

Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neúčinnými, neovlivní to účinnost zbývajících ustanovení.

Verze: 1. května 2018